Điểm mới về lương hưu cho lao động nam nghỉ hưu từ 1/1/2019

Kể từ ngày 1/1/2019, một số quy định mới về mức lương hưu của lao động nam bắt đầu có hiệu lực thi hành.

Mức lương hưu hằng tháng của lao động nam nghỉ hưu vào năm 2019 đủ điều kiện quy định tại Luật Bảo hiểm Xã hội 2014 được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội, nếu đóng bảo hiểm xã hôi đủ 17 năm.

Điểm mới về lương hưu cho lao động nam nghỉ hưu từ 1/1/2019
Từ 1/1/2019 có một số điểm mới về mức lương hưu của lao động nam.

Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng bảo hiểm xã hội, lao động nam được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75%.

Nội dung nêu trên được căn cứ vào khoản 2 điều 56 và khoản 2 điều 74 Luật Bảo hiểm Xã hội 2014.

Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

Việc điều chỉnh lương hưu được thực hiện theo quy định tại Điều 57 của Luật này.

Nguồn: vietnamnet