Phát động phong trào “30 ngày thi đua chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019”

Nhằm đẩy mạnh hoạt động kinh doanh, tạo tiền đề hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch năm 2019, Ban Tổng giám đốc vừa mới thông báo phát động phong trào “30 ngày thi đua chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019”.

Theo đó, căn cứ trên các chỉ tiêu pháp lệnh, các đơn vị đẩy mạnh hơn nữa công tác tiếp thị trực tiếp, thu hồi công nợ, bảo hành bảo trì; khuyến khích, động viên CB-CNV làm thêm ngày Chủ nhật để thoàn thành chỉ tiêu pháp lệnh và đảm bảo thu nhập cao cho người lao đông. Lãnh đạo các đơn vị chủ động lên ké hoạch triển khai cũng như giao chỉ tiêu cụ thể đến từng cá nhân, nhóm, phòng giao dịch để đẩy mạnh phong trào thi đua sôi nổi, sâu rộng mạnh mẽ trên mọi lĩnh vực hoạt động tại đơn vị mình; chủ động kịp thời động viên khen thưởng những cá nhân tích cực trong phong trào thi đua này….

Thời gian thực hiện “30 ngày thi đua chào mừng Tết Kỷ Hợi 2019” bắt đầu từ ngày 02/01/2019- 31/01/2019. Đối tượng tham gia là tất cả các đơn vị; chi nhánh, trung tâm, phòng ban thộc SCTV.